Public road transport services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Чехия
Язык: EN CS
Заказчик: České dráhy, a. s.
Номер: 7050533
Дата публикации: 13-01-2018
Начальная цена контракта: 149 310 634 (RUB)
Оригинальная сумма: 56 290 000 (CZK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Transport

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   České dráhy, a. s.
   Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
   Praha 1
   110 15
   Czech Republic
   Telephone: +420 601132242
   E-mail: hozdora@gr.cd.cz
   Fax: +420 972233739
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.tenderarena.cz/profily/CD
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Railway services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly


    Reference number: 59063/2017-O8
   2. Main CPV code:
    60112000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly v předpokládaném termínu od 3.4.2018 do 2.10.2018.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 56 290 000.00 CZK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Česká republika, Jihomoravský kraj


   4. Description of the procurement:

    Účelem veřejné zakázky s názvem „Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 246 v předpokládaném termínu od 3.4.2018 do 2.10.2018. Smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky dle § 124 ZZVZ zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybere na základě pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v čl. 8 Zadávací dokumentace.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 56 290 000.00 CZK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 6
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo zadat nové služby náhradní autobusové dopravy v případě prodloužení doby trvání výluky nebo rozšíření výluky na trati. Předpokládaná hodnota těchto nových služeb činí 12 990 000 CZK (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny na nové služby činí 56 290 000 CZK (slovy: padesát šest milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých) bez DPH. Práva zadat nové služby zadavatel využije v návaznosti na případné prodloužení výluky na trati v důsledku neukončení stavebních prací nebo v případě rozšíření výluky na trati, nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ. Předmětem nových služeb bude zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly. Zadavatel je oprávněn nové služby nezadat, případně zadat jen zčásti. Skutečná cena vyhrazeného plnění nepřesáhne o více než 30 % předpokládané hodnoty ani nepřesáhne 30 % ceny této veřejné zakázky.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

    Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

    Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

    Zadavatel požaduje předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o udělení koncese pro silniční osobní motorovou dopravu provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:
   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dodavatel je povinen je dodržet v rámci své nabídky.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Execution of the service is reserved to a particular profession
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Ve smyslu § 18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   CS
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 11:00
   Place:

   Sídlo zadavatele.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otevírání nabídek mají právo se účastnit max. dva zástupci za jednoho dodavatele. Otevírání nabídek se zúčastní osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Bude-li se otevírání obálek účastnit osoba jiná než k tomu oprávněná dle zápisu v obchodním rejstříku, či podnikatel samotný, předloží tato osoba zmocňovací listinu, ve které bude uveden rozsah jejího oprávnění jednat a podepisovat za dodavatele.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Otevírání nabídek mají právo se účastnit max. dva zástupci za jednoho dodavatele. Otevírání nabídek se zúčastní osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Bude-li se otevírání obálek účastnit osoba jiná než k tomu oprávněná dle zápisu v obchodním rejstříku, či podnikatel samotný, předloží tato osoba zmocňovací listinu, ve které bude uveden rozsah jejího oprávnění jednat a podepisovat za dodavatele.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11

Еще тендеры из страны Чехия за этот срок

Conductors Источник: TED

Utility vehicles Источник: TED

Public-service buses Источник: TED

Motor vehicles Источник: TED

Building installation work Источник: TED